ORGANISING COMMITTEE

GENERAL CHAIRS
 • Wei Lu
  Wuhan University
  China
  weilu@whu.edu.cn
 • Thiago Barros
  ISKO President
   
  sean.vogel@gmail.com
 • Lu An
  Wuhan University
  China
  anlu2009@whu.edu.cn
FULL PAPER CHAIRS
 • Thiago Barros
  Federal University of Rio Grande do Sul
  Brazil
  sean.vogel@gmail.com
 • Gang Li
  Wuhan University
  China
  ligang@whu.edu.cn
 • Claudio Gnoli
  University of Pavia
  Italy
  claudio.gnoli@unipv.it
SHORT PAPER CHAIRS
 • Shujin Cao
  SunYat-Sen University
  China
  caosj@mail.sysu.edu.cn
 • Koraljka Golub
  Linnaeus University
  Sweden
  koraljka.golub@lnu.se
STAC
 • Junzhi Jia
  Renmin University of China
  China
  junzhij@163.com
 • Gercina Lima
  Federal University of Minas Gerais
  Brazil
  glima@eci.ufmg.br
 • Daniel Martínez Ávila
  University of León
  Spain
  dmartinezavila@gmail.com
 • Dagobert Soergel
  University at Buffalo
  USA
  dsoergel@buffalo.edu
 • Aida Slavić
  UDC Consortium
  Netherlands
  aida.slavic@udcc.org
DOCTORAL COLLOQUIUM CHAIRS
 • Xiaoguang Wang
  Wuhan University
  China
  wxguang@whu.edu.cn
 • Xiaozhong Liu
  Worcester Polytechnic Institute
  USA
  xliu14@wpi.edu
ISKO BEST PRACTICES CHAIRS
 • Jiang Wu
  Wuhan University
  China
  jiangw@whu.edu.cn
 • Mirian Oliveira
  Pontificia Univ Catolica Rio Grande do Sul
  Brazil
  miriano@pucrs.br
LOCAL CHAIRS
 • Lihong Zhou
  Wuhan University
  China
  l.zhou@whu.edu.cn
 • Quan Lu
  Wuhan University
  China
  mrluquan@whu.edu.cn
POSTER CHAIRS
 • Jin Mao
  Wuhan University
  China
  danveno@163.com
 • Dion Goh Hoe Lian
  Nanyang Technological University
  Singapore
  ASHLGoh@ntu.edu.sg
WORKSHOPS AND PANEL CHAIRS
 • Lu An
  Wuhan University
  China
  anlu2009@whu.edu.cn
 • Haihua Chen
  University of North Texas
  USA
  Haihua.Chen@unt.edu
SPONSORSHIPS CHAIR
 • Wei Lu
  Wuhan University
  China
  weilu@whu.edu.cn
PUBLICATION LIAISON
 • Daniel Martínez Ávila
  University of León
  Spain
  dmartinezavila@gmail.com
CHINESE FORUM CHAIRS
 • Changqing Yao
  Institute of Scientific and Technical Information of China
  China
  yaocq@istic.ac.cn
 • Lei Pei
  Nanjing University
  China
  plei@nju.edu.cn